برچسب: فرایند میانجی گری
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

  تصویب هیأت وزیران و تأیید رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری دستمزد میانجی‌گری به عهده متقاضی، تعیین میزان دستمزد به عهده قاضی شماره95749/ت52773هـ مورخ  5/8/1395 وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه 28/7/1395 به پیشنهاد شماره 21461/01/94 مورخ 6/10/1394 وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون…..