برچسب: فرانسوی
مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل


مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل مصونیت قضایی دولت در طول قرون، تغییرات بسیاری را به خود دیده است و در حقیقت آنچه امروز از مصونیت قضایی دولت در ادبیات حقیقی و رویه قضایی مشاهده می‌گردد، مفهومی نیست که در هنگام پیدایش این قاعده در حقوق بین‌الملل با آن روبه‌رو بودیم.
مصونیت قضایی دولت موضوعی است…..