برچسب: غیرعمدی
نقش تمایز جنسیتی
در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیرعمدی

۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش تمایز جنسیتی
در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیرعمدی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذکر مصادیق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر رکن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.
جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟؟؟