برچسب: عمل مجرمانه
نقش خانواده در بزهکاری فرزندان
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست…

شخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسی
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسی

سالهای اخیر شاهد تحولات جرم شناسی با یاری گرفتن از دیگر علوم بویژه روانشناسی است. بعبارت دیگر شاهد تغییرات و تحولات روانی مجرم در سیر عمل مجرمانه است. هر چند جرم شناسان کوشش می کنند وجود بازتابهای گوناگون را در تحقق عمل مجرمانه تلفیق کنند. (۱) ولی این کار بیشتر در زمینه های شناخت ناشناخته های وجود آدمی است…