برچسب: عقد باطل
نکاتی چند از 
حقوق مدنی

۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از 
حقوق مدنی


نکته۱:
زراعت در بیع زمین، میوه در بیع درخت و حمل دربیع حیوان داخل در بیع نبوده و متعلق به مشتری نمی شود مگر طرفین خلاف آن تراضی نمایند یا عرف محل آنها را از توابع مبیع محسوب نماید.
نکته۲: یکی از خصوصیات بیع عین معین، موجود بودن مبیع هنگام انعقاد عقد می‌باشد که عدم وجود آن، موجب بطلان عقد خواهد بود.
…