برچسب: ظرفیت کانون
ظرفیت کانون وکلای دادگستری اصفهان برای آزمون وکالت ۹۵ ، ۸۰ 
نفر تعیین شد

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ظرفیت کانون وکلای دادگستری اصفهان برای آزمون وکالت ۹۵ ، ۸۰ 
نفر تعیین شد


با توجه به اینکه ظرفیت کانون وکلای دادگستری اصفهان در آزمون وکالت ۹۴، ۱۳۰ نفر بود
با تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى، ظرفیت کانون وکلای دادگستری اصفهان برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵، ۸۰ نفر تعیین شد که برای آزمون وکالت ۹۵، پنجاه نفر کاهش داشته است…