برچسب: ضعف اساسی برنامه ششم
بی‌توجهی به موضوع پیش‌گیری از جرم، ضعف اساسی برنامه ششم
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بی‌توجهی به موضوع پیش‌گیری از جرم، ضعف اساسی برنامه ششم

دقیقاً یک سال قبل بود که مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در جلسه شورای پیش‌گیری از وقوع جرم در استان یزد یادآور شده بود که موضوع پیش‌گیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی باید بسیار جدی‌تر مدنظر قرار گیرد و جایگاه آن باید در برنامه ششم توسعه کشور به طور جدی دیده شود اما امسال برنامه ششم توسعه تدوین و تصویب شد آن هم بدون تعریف هیچ برنامه و سیاستی برای پیش‌گیری از جرم…