برچسب: ضد پوزیتویسم
اخلاق و معناشناسی حقوقی
18 آبان 1395
بدون دیدگاه

اخلاق و معناشناسی حقوقی

اخلاق و معناشناسی حقوقی ازجمله مسائل مطرح در علم حقوق، بحث درباره رابطه حقوق و اخلاق ازلحاظ معناشناسی است: مسئله اصلی این است که مسائل اخلاقی می‌تواند یا باید بخشی یا همه شرایط حقیقی را برای برخی یا اکثر مسائل حقوقی فراهم سازد. برای فهم این بحث بعضی از تفاوتها باید ترسیم گردد. اولاً، در…..