برچسب: ضامن و ظهرنویس
قابلیت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قابلیت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس

از سوی جمعی از قضات دادگستری سؤالی مطرح گردید بدین شرح که: با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک، قابل استماع می‌باشد یا خیر؟…