برچسب: صنعتگران
ضرورت اصلاح قوانین
 و گره‌گشایی از مشکلات 
حقوقی صنعتگران

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت اصلاح قوانین
 و گره‌گشایی از مشکلات 
حقوقی صنعتگران


مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواستار اصلاح قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران شد.
علی یزدانی ضمن تأکید بر آموزش به‌موقع قوانین و بخشنامه‌ها به کلیه مدیران و همکاران سازمان و شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی توسط مدیران و کارشناسان حقوقی خواستار تلاش مستمر درجهت برطرف کردن مشکلات حقوقی درروند واگذاری زمین، قراردادها و همچنین جلوگیری از دلال‌بازیها در شهرکهای 
صنعتی شد.
یزدانی با اشاره به تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران و صنعتگران خاطرنشان کرد…

ضرورت اصلاح
 قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت اصلاح
 قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران


مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواستار اصلاح قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران شد.
علی یزدانی ضمن تأکید بر آموزش به‌موقع قوانین و بخشنامه‌ها به کلیه مدیران و همکاران سازمان و شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی توسط مدیران و کارشناسان حقوقی خواستار تلاش مستمر درجهت برطرف کردن مشکلات حقوقی درروند واگذاری زمین، قراردادها و همچنین جلوگیری از دلال‌بازیها در شهرکهای صنعتی شد.
…