برچسب: صلح جهانی
دیوان دائمی دادگستری بین المللی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دیوان دائمی دادگستری بین المللی

دیوان دائمی دادگستری بین المللی علی فتحی پور تأسیس دادگاه دائمی بین المللی جهت رسیدگی بدعاوی دول و حل اختلافات ناشیه از قراردادهای بین المللی دلیل تحول عظیمی است که اخیراً در روابط کشورها بوجود آمده است. همانطور که در جوامع کوچک وقتی افراد را میتوان متمدن دانست که بمنظور رفع مناقشات خویش از سیستم…..