برچسب: شورای عالی نظارت
شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست

هم اکنون مقوله « عدالت گستری» تبدیل به یکی از شعارهای راهبردی ریاست محترم جمهور شده است. شعارهایی چون « عدالت گستری»، «مهرورزی»، « خدمت به بندگان خدا» و… تنها دارای بار عاطفی یا اجتماعی- اقتصادی نیستند. این شعارها می تواند حامل مضامین سیاسی یا حقوقی نیز باشد. بعنوان مثال می توان با نگاهی عمیقتر، شعار« عدالت گستری» را علاوه بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی به حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز تسری داد و در همین راستا از«عدالت سیاسی» و «عدالت فرهنگی» سخن گفت و سیاستگزاری ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی حکومت را چنان سامان داد که هیچگاه با میزان معدلت، تنافر نیابد. مقوله «مهرورزی» را نیز می توان از دریچه ای مشابه مورد ارزیابی قرار داد و از نوعی«مهرورزی سیاسی» با مردم از جمله با مخالفان فکری و سیاسی سخن گفت…

دانشگاه آزاد 50 درصد بار آموزش عالی کشور را به دوش دارد

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانشگاه آزاد 50 درصد بار آموزش عالی کشور را به دوش دارد


دکتر احمد شاهورانی در جلسه شورای عالی نظارت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی که در سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، ضمن تشکر از میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مشارکت در استانهای شمالی به ویژه گیلان را با شورای عالی نظارت بسیار مطلوب خواند…