برچسب: شوراي عالي قضايي
جبران خسارات زاید بر دیه
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

جبران خسارات زاید بر دیه

جبران خسارات زاید بر دیه این مسأله که آیا مجنی‌علیه می‌تواند علاوه بر دیه، سایر خسارتهایی که از ناحیه فعل جانی بر او واردشده است، اعم از هزینه معالجه، خسارات ازکارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و…. را مطالبه کند، یا خیر؟ یکی از مسائل مهمی ‌است که همواره موردبحث فقها و حقوق‌دانان بوده و موجب اختلاف…..