برچسب: شوراي عالي شهرسازي و معماري
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

عدم ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال 1385 کلاسه پرونده: 93/419 شماره دادنامه: 274 شاکی: آقای غلامحسین … بسم‌الله الرحمن الرحیم  تاریخ دادنامه: 29/4/1395 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب…..

1- شهرداری
25 مرداد 1393
بدون دیدگاه

1- شهرداری

1-1- ابطال مصوبه شماره 174- 7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال صدور پروانه احداث ساختمان تاریخ: 1/8/1391 کلاسه پرونده: 504/89 شماره دادنامه: 532 موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 174- 7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری موضوع رأی: ابطال…..