برچسب: شرکای جرم
تست روز

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تست روز


کدام گزینه در مورد اسباب عینی عدم مسؤولیت صحیح است؟

1- تنها مرتکب جرم را از مجازات معاف می‌کنند.

2- موجب عدم انتساب جرم به مرتکب می‌شوند.

3- فقط مانع مسئولیت کیفری شرکای جرم هستند.

4- به فعل مرتکب مربوط می‌شوند، نه به شخص او
….