برچسب: شرط حداقل ارتباط
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا نویسندگان: همایون مافی؛ سودابه اسدیان چکیده پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیتهای جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کمهزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای…..