برچسب: شخصیّت حقوقی بین المللی
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها (قسمت  اول)
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها (قسمت اول)

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها، صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . ..

بایسته های حقوق بین الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بایسته های حقوق بین الملل

تابعان یک سیستم حقوقی آنهایی هستند که حقوق به آنها صلاحیّت اقدام اعطا می کند یا برای آنها به رسمیت می شناسدهر موجودی نمی تواند تابع حقوق بین الملل باشد ؛ موجودی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود که صلاحیّت اقدام داشته باشد یعنی حقوق بین الملل به آن صلاحیّت اقدام داده باشد؛البتّه قبل از صلاحیّت اقدام باید از صلاحیّت دارا شدن حقوق برخوردار باشد [اهلیّت تمتّع و اهلیّت استیفا ] …