برچسب: سودگرایی و فایده انگارانه
بـزه‌دیـده شنـاسـی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بـزه‌دیـده شنـاسـی

بزه‌دیده شناسی، علمی که قریب به سه دهه است جای خود را در مباحث علوم جنایی بازنموده است و به محققین متصل به سیستم عدالت کیفری و جرم‌شناسان تفهیم نموده است در دایره‌ی وقوع جرم، سهامدارانی فراتر از «مجرم و جرم» حضور دارند و بزه‌دیده به‌عنوان مهم‌ترین سهامداری که جرم را متحمل شده؛ باید موردتوجه قرار گیرد…