برچسب: سرمایه روان شناختی
بررسی میزان سرمایه روان‌شناختی نوجوانان و تأثیر آن بر گرایش به جرم (نمونه موردی شهر اصفهان)
11 مهر 1395
یک دیدگاه

بررسی میزان سرمایه روان‌شناختی نوجوانان و تأثیر آن بر گرایش به جرم (نمونه موردی شهر اصفهان)

بررسی میزان سرمایه روان‌شناختی نوجوانان و تأثیر آن بر گرایش به جرم (نمونه موردی شهر اصفهان) سعید قماشی، مینا احمدی ، محمود عباسی، حمیدرضا صالحی چکیده: زمینه و هدف: امروزه در بسیاری از آسیبهای بزرگ اجتماعی ردپای روانشناسی مثبت نگر بسیار برجسته و کارساز است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی افراد با…..