برچسب: سرقت ساده
سرقت مقرون به آزار در نظامهای کیفری ایران و انگلستان
۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سرقت مقرون به آزار در نظامهای کیفری ایران و انگلستان

سرقت مقرون به آزار در نظامهای کیفری ایران و انگلستان     نویسندگان: سید محمد حسینی، امیر اعتمادی چکیده جرم سرقت ساده زمانی که با به‌کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می‌گردد، تبدیل به سرقت مشدد می‌شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب…..