برچسب: ساسانی
داوری در ایران باستان

۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

داوری در ایران باستان


پیشگفتار
« الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»
تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون وجود قانون – مدوّن یا غیرمدوّن – نتوانسته است پابرجا بماند و میزان ماندگاری و تداوم حکومتها را می‌توان در میزان توجه آنان به قانون جستجو کرد؛ و البته روشن است که قانون بدون توجه مداوم رهبران حکومت محترم و قابل‌اجرا نمی‌ماند و نیز بدون رعایت عدالت در اجرای قانون، احترام به آن در دلها جای نخواهد گرفت…