برچسب: سازمان برنامه‌وبودجه کشور
تصویب‌نامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهیهای شرکت مذکور به دولت و شرکتهای دولتی
28 دی 1395
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهیهای شرکت مذکور به دولت و شرکتهای دولتی

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر بدهی حسابرسی شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ به شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) با بدهیهای شرکت مذکور به دولت و شرکتهای دولتی     شماره ۱۲۳۵۰۷/ت ۵۳۳۵۷ هـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۰/۱۳۹۵…..

اجازه انتشار حداکثر مبلغ بیست‌وپنج هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 25) ریال اوراق صکوک
15 دی 1395
بدون دیدگاه

اجازه انتشار حداکثر مبلغ بیست‌وپنج هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 25) ریال اوراق صکوک

اجازه انتشار حداکثر مبلغ بیست‌وپنج هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 25) ریال اوراق صکوک مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت پرداخت بدهی دولت نوع مصوبه: تصویب‌نامه تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ شماره مصوبه: ۵۳۸۰۳/۱۱۷۵۰۰ هیأت‌وزیران در جلسه 21 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 164636 /57 مورخ…..