برچسب: روش صدور سند مالکیت المثنی
روش صدور سند مالکیت المثنی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش صدور سند مالکیت المثنی

وقتی‌که سند مالکیت از بین برود مثلاً دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید دراین صورت بر طبق تبصره یک ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 به شرح ذیل عمل می‌شود…