برچسب: روابط ميان افراد
تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم

تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم     نویسندگان: سپیده میر مجیدی ؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها ؛ جلیل امیدی چکیده بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار می‌رود،…..