برچسب: رسیدگی
تحولات و نوآوریهای قانون
 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحولات و نوآوریهای قانون
 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394


مقدمه: سرانجام هر رسیدگی قضایی مرحله اجرای حکم است. اجرای هرچه سریع‌تر حکم نشانه اقتدار قضایی هر کشور است. از سوی دیگر قانون‌گذار به وضعیت محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم نیز نظر داشته و این مهم ناشی از اخلاق‌گرایی در نظامهای حقوقی است. از یک‌سو محکوم‌علیه راه پرپیچ‌وخم دادگاه را پیموده و درنهایت موفق به اخذ حکم از دادگاه گردیده که بدون اجرای آن هیچ ثمری برای او نخواهد داشت و از سوی دیگر اجرای آن ممکن است به وضعیت معیشتی محکوم‌علیه و خانواده‌اش در زمان اجرای حکم لطمه وارد کند….