برچسب: رد دادرس
نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده 

25 مرداد 1395
بدون دیدگاه

نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده 
دادرس و قاضی از نظر اصطلاح حقوقی کسی است که به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد ولی به‌طور کلی قاضی، رئیس شعبه است و دادرس در صورت مرخصی یا نبود قاضی یا همان رئیس شعبه به جای رئیس شعبه می‌نشیند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. 
آیا می‌دانید قاضی نباید با متهم رابطه خویش وقومی داشته باشد؟؟؟

نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده 

26 تیر 1395
بدون دیدگاه

نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده 


دادرس و قاضی از نظر اصطلاح حقوقی کسی است که به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد ولی به‌طور کلی قاضی، رئیس شعبه است و دادرس در صورت مرخصی یا نبود قاضی یا همان رئیس شعبه به جای رئیس شعبه می‌نشیند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. 
آیا می‌دانید قاضی نباید با متهم رابطه خویش وقومی داشته باشد؟؟؟