برچسب: ذی‌نفع
بررسی مقررات مربوط به 
حضانت در قانون حمایت ازخانوده

30 تیر 1395
بدون دیدگاه

بررسی مقررات مربوط به 
حضانت در قانون حمایت ازخانوده


خانواده رکن اساسی هر جامعه است و فرزندان در این کانون است که تربیت می‌شوند برای حفظ ارکان این کانون مهم جامعه قوانینی وضع شده است که آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسایل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ گنجانده شده است، فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد…