برچسب: دکتر لنگرودي
نقد روش استدلال حقوقی در یک رأی قضایی
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نقد روش استدلال حقوقی در یک رأی قضایی

نقد روش استدلال حقوقی در یک رأی قضایی دنیای حقوق : به دنبال تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1390-1394) مصوب 15/10/1389 دربند 4 از قسمت «د» ماده 211 قانون یادشده زمینه را برای نقد و تحلیل علمی آرای قضایی در جامعه حقوقی ایجاد کرد.یکی از قضات فاضل پیشین دادگستری پیشگام و در…..