برچسب: دولت جمهوری قزاقستان
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده   بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده   بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان     ماده‌واحده ـ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک‌ مقدمه و سیزده ماده به‌شرح…..