برچسب: دكترین
قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)
31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)

شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری (محلی ) می باشند. در این سیستم بر خلاف «فدارالیسم»استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال عمل واحدهای مذکور، نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان «قیومت اداری » اعمال میشود…

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است …

مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل

در متون و نوشته های مربوط به حقوق بین الملل و نیز در احکام صادره از مراجع بین المللی, پیوسته از اصول حقوق بین الملل یا قاعده حققو بین المللی یاد میشود.این کهکجا و چگونه میتوان تعریف و مفهوم این اصول یا قواعد و نیز به مبانی و منبع /انها به طور دسته بندی شده و جامع دست یافت, کارآسانی نیست بلکه محتاج استقصاء در متون و آراء مراجع بین المللی است…

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)

مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله…..