برچسب: دعوای تعدیل اجاره بها
گذری بر چکیده آرای قضایی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی

لزوم مطلع ساختن خواهان نسبت به استحلاف در صورت عدم وجود دلیل اثباتی در دعوا..