برچسب: دستگاه قضایی
مختصری بر جامعه شناسی جنایی
30 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مختصری بر جامعه شناسی جنایی

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند…..

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 14 )
30 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 14 )

  دکتر محمد زرنگ نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره…..

تدبیر قضایی
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تدبیر قضایی

گفتن جملاتی که در زیر می آید شاید به مذاق قضایی خیلی از دوستان حقوقی و قضایی خوش نیاید و انتقادات شدیدی به آن وارد باشد …

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت سوم )
13 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت سوم )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است…

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد …

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دهم )
9 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دهم )

کودتای سوم اسفند 1299 هـ.ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود…

ریشه‌یابی رفتارها در دستگاه قضایی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

ریشه‌یابی رفتارها در دستگاه قضایی

آیا تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که موضوعی را برای ارباب‌رجوع بیان کرده‌اید ولی به هر دلیلی ارباب‌رجوع منظور شما را درک نکرده است یا نخواسته که درک کند؟ …

داستان پارتی شبانه
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

داستان پارتی شبانه

ساعت یک نصفه شب همکاران محترم انتظامی تماس گرفتند و گفتند که حسب اطلاع شواری محل و همسایگان پارتی شبانه ی مختلط توام با آلات لهو و لعب و … در حال جریان است و از سر و صدای آن کسی آسایش ندارد …