برچسب: دریافت مجوز
دستورالعمل ساماندهی چگونگی نظارت بهداشتی بر مشاغل خانگی، محدودیتی برای اعمال و اجرای حکم ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی ایجاد نمی‌نماید و موجبی جهت بطلان آن در دیوان عدالت نیست
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

دستورالعمل ساماندهی چگونگی نظارت بهداشتی بر مشاغل خانگی، محدودیتی برای اعمال و اجرای حکم ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی ایجاد نمی‌نماید و موجبی جهت بطلان آن در دیوان عدالت نیست

دستورالعمل ساماندهی چگونگی نظارت بهداشتی بر مشاغل خانگی، محدودیتی برای اعمال و اجرای حکم ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی ایجاد نمی‌نماید و موجبی جهت بطلان آن در دیوان عدالت نیست     کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/778 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1281/100 مورخ 7/10/90 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهلت…..