برچسب: درک متقابل
اختلاف
 سن دختر و پسر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اختلاف
 سن دختر و پسر

پرسش:
 آیا اختلاف سن، منعی برای ازدواج است؟
پاسخ:
 از منظر قانون، پاسخ خیر است ولی عدم ممنوعیت قانونی، الزاماً نمی‌تواند به معنای جواز قطعی آن باشد و باید سایر شرایط نیز در نظر گرفته شود….