برچسب: درخواست تصديق انحصار وراثت
سابقه تاریخی سازمان قضایی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

سابقه تاریخی سازمان قضایی

سابقه تاریخی سازمان قضایی (قسمت 2) دادگستری در تمام ازمنه تاریخ در ایران موردتوجه حکمرانان کشور بوده و آنان با مشورت اشخاص فهیم و آگاه و فرهیخته، پیوسته در جهت وضع قوانین و مقررات متناسب برای رسیدگی به تظلمات مردم و اشاعه عدل و دادگری بین آنان کوشا بوده‌اند و به‌موازات آن بدیهی است که…..