برچسب: دامپزشکی
ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور

ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور 

 عدم ابطال بخشنامه شماره 13675/20/91 مورخ 1/3/1391 وزارت جهاد کشاورزی در قسمت تسری اصلاحیه دستورالعمل ضدعفونی خودروها در مبادی ورودی کشور به قراردادهای قبلی بخش غیر دولتی
کلاسه پرونده: 94/316 و 362 شماره دادنامه: 259-258 موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 13675/20/91 مورخ 1/3/1391 وزارت جهاد کشاورزی در…..