برچسب: خود فروشی
آثار روابط نامشروع بر فرزندان
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آثار روابط نامشروع بر فرزندان

در سالهای اخیر واژگانی هم‌چون دوست اجتماعی، دوست خانوادگی و ارتباطات فرا زناشویی در جامعه دیده می‌شود که از طریق ابزارهای مانند موبایلهای هوشمند، آرام‌آرام نگاه جامعه به سمت اومانتیسیسم کشیده شده است…