برچسب: خدمات عمومی
مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران
15 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران

هدف پژوهش حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران، می‌باشد که به تبیین و تعریف ماهیت، مبانی و پیشینه و بررسی اصول، شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده مسؤولیت مدنی دولت در حوزه خدمات عمومی می‌پردازد …

ثبت اولین شکایت از ترامپ در سومین روز ریاست جمهوری
10 بهمن 1395
بدون دیدگاه

ثبت اولین شکایت از ترامپ در سومین روز ریاست جمهوری

ثبت اولین شکایت از ترامپ در سومین روز ریاست جمهوری   هرچند پیش‌ازاین نیز دستکم دو شکایت علیه ترامپ ثبت‌شده بود اما شکایتی که مطرح می‌شود اولین شکایت از ترامپ در زمان ریاست جمهوری وی محسوب می‌شود. در همین رابطه «دیپاک گاپتا» از مقامات دادگاه عالی آمریکا که بر روی این موضوع کار می‌کند، اعلام…..

قابلیت انتقال در ملک وقفی
7 دی 1395
بدون دیدگاه

قابلیت انتقال در ملک وقفی

قابلیت انتقال در ملک وقفی وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. مال موقوفه قابلیت خریدوفروش را ندارد هم‌چنین انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی…..

حقوق اداری
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق اداری

حقوق اداری     حقوق اداری به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصاً سازمانهای اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند.  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیتهای سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمانها نخواهد…..