برچسب: حکم صادره
«اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.»
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

«اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.»

نقدی بر رأی اصراری شماره ۸- 1378/5/5 دیوان عالی کشور «اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.» خلاصه پرونده- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در تاریخ74/2/14 دادخواستی به طرفیت آقای «د» و خانم «ط» به خواسته «الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ۹ فرعی از ۱۰۵۸۶ اصلی بخش…..