برچسب: حکمرانی مطلوب
پاسخگویی دولت جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

پاسخگویی دولت جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها

پاسخگویی دولت جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها     نویسندگان: محمد جلالی؛ زهرا اژئر چکیده پاسخگویی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حکمرانی مطلوب همواره موردتوجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم…..