برچسب: حوادث طبیعی
بیمه پایه

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بیمه پایهدر گزارش پیش‌رو تلاش شده است بندهای مختلف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مورد بررسی قرار گیرد.
در بررسی موارد مذکور سعی شده است با استناد به‌وضعیت پوشش حوادث طبیعی در سایر کشورها مهمترین نقاط ضعف و قوت این قانون تحلیل شود.
…