برچسب: حق مظلوم
حمایت از قانون‌شکن پا گذاردن بر حق مظلوم است
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

حمایت از قانون‌شکن پا گذاردن بر حق مظلوم است

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران: حمایت از قانون‌شکن پا گذاردن بر حق مظلوم است   رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از نامه 13 عضو شورای شهر به قوه قضاییه برای آزادی مدیرمسؤول سایت معماری نیوز، حمایت از قانون‌شکن را مغایر باتقوای جمعی دانست.  مجتبی شاکری در جریان سیصد و دومین جلسه…..