برچسب: حقوق بیماران
حقوق بیماران در مراکز درمانی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق بیماران در مراکز درمانی


کادر درمانی باید چه ضوابطی را در رابطه با بیماران رعایت کنند؟
منشور حقوق بیمار، حاوی حقوقی برای بیماران است. وقتی حقی برای بیمار تعریف می شود باید به هر نحوی این حقوق برای وی تامین شود و نسبت به اجرا شدن یا نشدن آن، افرادی مسئول شناخته شوند؛ اما اگر در حال حاضر در برخی از مراکز درمانی حقوق بیماران نادیده گرفته می شود….