برچسب: جرم انگاری آلودگی هوا
جرم‌انگاری آلودگی هوا
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرم‌انگاری آلودگی هوا

اصل پنجاهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسلهایی بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است»…