برچسب: تفلیس
نکاتی چند ازحقوق مدنی

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند ازحقوق مدنی


نکته۱: ماده ۳۸۰ ناظر بر خیار تفلیس است که ویژه جایی می‌باشد که یک طرف عین معین می‌دهد و دیگری کلی فی الذمه. حال اگر آن شخص که قرار است کلی فی الذمه بدهد قبل از تعیین مصداق ورشکسته شود، طرفی که عین معین را داده با خیار تفلیس حق فسخ خواهد داشت البته به شرطی که عین معین هنوز موجود باشد.
..