برچسب: تعدیل و توثیق
راهنمای مراحل آزمون و جذب داوطلبان آزمون قضاوت

۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راهنمای مراحل آزمون و جذب داوطلبان آزمون قضاوت


به‌طورکلی، باید برای جذب قضات با دو اداره آشنا شد
. نخست اداره آموزش و دوم اداره گزینش.
وظیفه اداره آموزش، برگزاری آزمونهای علمی در سه مرحله تستی، تشریحی و مصاحبه است.
اگر داوطلب در مرحله تستی موفق باشد، به مرحله تشریحی و درنهایت اگر در آزمون تشریحی هم موفق باشد به مصاحبه علمی دعوت می‌شود.
پس از برگزاری و اعلام قبولی مرحله مصاحبه، کار اداره آموزش تمام‌شده و نتیجه برای ادامه مراحل به اداره گزینش اعلام می‌شود.
 مرحله تستی در مراکز استانها و بقیه مراحل اعم از آموزش و گزینش در تهران خواهد بود.
..