برچسب: تعادل روانی
قتلهای عمدی که قصاص ندارند
۹ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قتلهای عمدی که قصاص ندارند

قتلهای عمدی که قصاص ندارند   قتلهای عمدی که قصاص ندارند این موارد مربوط به حالتی است که قانون‌گذار به علت وجود برخی ویژگیها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می‌شود و موارد شش‌گانه‌ی این قانون را می‌توان این‌گونه…..