برچسب: تعادل روانی
قتلهای عمدی که قصاص ندارند
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

قتلهای عمدی که قصاص ندارند

قتلهای عمدی که قصاص ندارند   قتلهای عمدی که قصاص ندارند این موارد مربوط به حالتی است که قانون‌گذار به علت وجود برخی ویژگیها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می‌شود و موارد شش‌گانه‌ی این قانون را می‌توان این‌گونه…..