برچسب: تضییع حق
قطعی بودن تصمیمات قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قطعی بودن تصمیمات قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا


الف – طرح مساله
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقایان حمید …ومحمدامیر … صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۵/۳/۸۶ را به لحاظ عدم انجام وایفاء تعهدات قراردادی در خصوص خرید و فروش فرآورده های غذایی و بازرگانی مجاز واسترداد مبلغ سیصد وشصت و دو میلیون وپانصد هزار ریال، مبلغ پرداخت شده به خواندگان در اجرای مفاد قرارداد مذکور وپرداخت خسارت دادرسی را طلب کرد…