برچسب: تسویه بدهی
تسویه بدهی های ایران به صندوق بین‌المللی پول

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تسویه بدهی های ایران به صندوق بین‌المللی پول


تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول
شماره ۴۲۳۷۱/ت ۵۳۲۵۳ هـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۸۱۶/۵۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد…