برچسب: تحولات اولیه حقوق دریاها
حقوق دریاها (Law of sea)
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق دریاها (Law of sea)

حقوق دریاها (Law of sea)     مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها، اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بین‌المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‌تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء‌ صلاحیت دولتها باشد. مفهوم دریا در حقوق بین‌الملل ازنظر…..